Om Sivoham Lyrics Naan Kadavul

hara hara hara hara
hara hara hara hara
mahadev..

hara hara hara hara
hara hara hara hara
mahadev..

om shivo humom shivo hum
rudra naamam bhaje hum (2)

veera bhadraya
agni nethraya
gora souharaha

sakala lokaya
sarva bhoothaya
sathya sakshatkara

sambo sambo sankara

om shivo hum om shivo hum
rudra naamam bhaje hum
bhaje hum…

hara hara hara hara
hara hara hara hara
mahadev..

anda bramhanda koti
akila paripaalana
poorana jagathkarana
sathya deva devapriya

vedha vedhartha saara
yagna yagnomaya
nishtala dushta nigraha
saptha loga sourakshana

soma soorya agni lochana
swetha rishabha vaahana
soola paani bhujanga bhushana
tripura nasa rarthara

yoma kesa maha sena janaka
panchavaktra
parasuhasta namaha

om shivo hum
om shivo hum
rudra roopam bhaje hum
bhaje hum…

om shivo hum om shivo hum
rudra naamam bhaje hum
bhaje hum…

kala trikala nethra trinethra
soola trisoola gathram

sathya pravava dhivya prakasa
mantra swaroopa maatram

nishpra pankchadhi
nishta lankoham
nija poorna bodha hum hum
gathya gathmaagam
nithya bramhogam
swapna kasogam hum hum

sachit pramanam om om
moola pramegyam om om
agam bramhasmi om om
aham bramhasmi om om

gana gana gana gana
gana gana gana gana
sahasra kanta sapta viharaki

dama dama dama dama
duma duma duma duma
siva dama duga nadha viharaki

om shivo hum om shivo hum
rudra naamam bhaje hum
bhaje hum…

om shivo hum om shivo hum
rudra naamam bhaje hum
bhaje hum…

veera bhadraya agni nethraya
gora souharaha

sakala lokaya sarva bhoothaya
sathya sakshatkara

sambo sambo sankara

om shivo hum
om shivo hum
rudra naamam bhaje hum
bhaje hum…